Основні принципи роботи посередницького апарату при проведенні КШН з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій (за досвідом ЦІМ НУОУ)

Командно-штабні навчання (КШН) з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій (ЗІМБД), що були проведені в центрі імітаційного моделювання Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (ЦІМ НУОУ) довели свою корисність та можливість використання системи JCATS для підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня. Проте практика їх проведення та аналіз дій тих, хто навчається, надали можливість виявити деякі проблемні питання в розумінні принципів організації навчань та можливостей використання всієї потужності системи імітаційного моделювання (СІМ). З метою усунення такого непорозуміння існує необхідність аналізу помилок посередницького апарату, що були допущені в ході проведення КШН зі слухачами НУОУ.

На рисунку  наведена схема потоку інформації у навчанні з використанням СІМ, де роль спостерігачів-контролерів виконує посередницький апарат.Під час проведення КШН має місце розповсюджена серед учасників навчань невірна думка з приводу того, що під час імітаційного моделювання бойових дій всі дії противника імітуються ПЕОМ і не вимагають розроблення та дотримання детальних планів нарощування обстановки, як це здійснюється під час традиційних навчань. Це призводить до помилкових намагань оцінювати тих, хто навчається, за кількісними показниками результатів моделювання (втратами сторін, темпами просування сторін тощо).

Проте програма імітаційного моделювання не дозволяє визначити раціональні рішення за обраними варіантами дій тих, хто навчається (тобто вирішувати оптимізаційні задачі). За результатами моделювання обстановки неможливо відразу сказати, чи можливо було отримати кращий результат за обраними показниками (швидкістю руху, темпом виконання бойового завдання або втратами своїх військ чи противника). Для цього необхідне проведення надзвичайно великої кількості експериментів за умов дотримання постійних характеристик впливу зовнішніх факторів на рішення, що приймається тими, хто навчається. Необхідний детальний аналіз важливих елементів та зв’язків, формулювання гіпотез та теоретичних положень з приводу явищ, що досліджуються. Але це вже інша можливість використання імітаційного моделювання, яка теж використовується іноземними фахівцями під час підготовки та розроблення планів військових дій та операцій.

Дійсно така гра не виключає проведення лабораторного експерименту виниклої чи заздалегідь сконструйованої ситуації, але для цього необхідно мати (або передбачити) можливість багаторазово програвати важливі моменти та експериментально досліджувати результати, що не може бути реалізовано під час ККШН, якщо це не передбачено планом їх проведення.

Сама СІМ у тому вигляді, як вона використовується зараз під час КШН з використанням ЗІМБД, вимагає іншого підходу до оцінки дій тих, хто навчається. І саме участь в КШН педагогів-професіоналів військової справи надає, в першу чергу, можливість активізувати їх експертний потенціал. Спостерігаючи СІМ «зсередини» навіть досвідчені викладачі під час КШН повинні аналізувати та переоцінювати свій власний досвід та знання.

Розуміння цього є необхідною вимогою до викладача, який задіяний для проведення такого виду навчань. Зрозуміти специфіку застосування професійних знань за допомогою СІМ, принципи організації та проведення КШН, викладач може лише шляхом проведення комп’ютерних тренувань та активної участі у ході імітації, що повинно передувати безпосередньому проведенню таких навчань.

При цьому слід пам’ятати, що у зв’язку з обмеженістю часу навчання та напруженістю навантаження на слухачів не йдеться про застосування класичного прийому діагностики знань «на вході» та «виході» шляхом використання ресурсів імітаційного моделювання.

Навчання з виростанням ЗІМБД – це не хаотичний процес перебігу комп’ютерної гри, де представники посередницького апарату є сторонніми спостерігачами з можливістю лише кількісної оцінки результатів рішень, що приймаються тими, хто навчається. Навпаки, кількісна оцінка проведених дій, яка є важливою під час проведення класичних командно-штабних навчань із застосуванням карт, відходить на другий план. Саме це і вимагає зміни поглядів викладачів на оцінку як якості прийнятих рішень, так і на безпосередній процес їх прийняття та реалізації слухачами.

Під час КШН викладач є посередником, який повинен більше контролювати те, як працює слухач, ніж те, які результати моделювання демонструє СІМ, оскільки ці результати будуть завідомо «загрублені» внаслідок пристосування СІМ до оперативно-тактичного рівня моделювання.


Тому можна визначити такі основні принципи роботи посередника-викладача, який закріплюється за певним слухачем (підрозділом або визначеним напрямом діяльності).

  1. Створення сприятливої атмосфери довірливого співробітництва зі слухачем. Тобто доведення до усвідомлення слухачів-командирів поставлених задач, схеми подальших дій, детального ознайомлення з базою даних КШН, взаємовідносин з оператором робочої станції (наприклад, усвідомлення, що робоча станція – це не комп’ютер, це наочна місцевість з особливостями рельєфу, де розгортаються «реальні дії» підлеглих сил у визначеному масштабі часу, погодних умовах; що кожне прийняте ним рішення як командира підрозділу буде чітко та обов’язково втілене оператором у процес моделювання) тощо.
  2. Вибудовування відповідно до сценарію проведення КШН та постійне відстеження ходу досягнення мети всього навчання, проміжних цілей кожного епізоду, що розігрується, чи доби за оперативним часом.
  3. Спонукання слухача до активного сприйняття ситуації та втілення вже отриманих знань та навичок, пошуку нових рішень при зміні факторів, що впливають на процес прийняття рішення.
  4. Індивідуальна оцінка розподіленої відповідальності усіх учасників навчань за рішення, що приймаються, а також «відповідальна залежність» за виконання поточних задач та досягнення мети навчання військовим підрозділом у цілому.
  5. Контроль психоемоційного стану слухачів, оскільки імітаційне моделювання надає унікальну можливість отримувати знання та навички шляхом подолання труднощів, емоційного переживання під час пошуку вірного рішення кожною посадовою особою органу військового управління. Тому отримані навички та знання стануть особистим досвідом кожного слухача.
  6. Проведення безперервного контролю за спілкуванням тих, хто навчається. Під час імітаційної гри особливого значення набувають і отримання навичок із спілкування між самими учасниками гри. Повинен спрацьовувати механізм взаємодопомоги, здійснюватися розвиток комунікативних якостей. Учасникам КШН повинна надаватися можливість дізнатися думку оточуючих про себе та свій стиль спілкування. Відпрацювання особистих моделей поведінки з підлеглими та начальниками дозволяє спростити механізм формування лідерських якостей для майбутніх військових керівників.
  7. Демонстрація викладачем довірливого та партнерського стилю поведінки, що надає можливість підтримувати атмосферу взаємоповаги та взаєморозуміння у колективах слухачів, які навчаються.
  8. Під час проведення аналізу проведених дій згідно з розкладом навчань, під час аналізу ситуації, що відбувалася, викладач повинен проводити колективне повторне обговорення питань, що виникли. Якщо потрібно, спонукати слухачів до обґрунтування своєї точки зору, вислуховувати думки інших учасників навчань. Висновок про досягнення мети на визначений момент КШН не повинен робитися у разі відсутності проявів зацікавленості та розумової активності слухачів, що навчаються.

Виконавши перелічені вимоги під час проведення КШН з використанням програми JCATS, науково-педагогічні працівники НУОУ отримають можливість реалізувати такі загальні переваги застосування імітаційного моделювання, як можливість отримання слухачами досвіду застосування професійних знань у «реальному часі» ще до випуску з університету, набуття ними навичок виходу з кризових ситуацій, вміння коригувати свої переживання та поведінку.

Неможливо переоцінити важливість необхідності налагодження взаємодії та ліквідації просторово-термінового обмеження спілкування між учасниками навчання, які спираються на принцип «тут та тепер». Це є вкрай необхідним зараз, у час розвитку ЗС України з урахуванням унеможливлення отримання «полігонного» досвіду офіцерами оперативно-тактичної ланки управління. Саме зорієнтованість слухачів на застосування «на практиці» отриманих теоретичних знань ще у стінах академії дозволить їм у майбутньому підвищити свій професійний досвід ще до того, як він встигне застаріти.

Досвід праці американських викладачів, які у ході курсової підготовки за навчальний термін у 10 тижнів проводять 15 комп’ютерних навчань та тренувань різної напруженості за навчальними планами, що постійно змінюються відповідно до вимог та потреб часу, підтверджує високу якість професійної підготовки військових фахівців, яких готують подібним чином. Це в котрий раз підтверджує слова Конфуція: «Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я запам’ятовую, те, що я роблю сам, я розумію».

Таким чином, роль викладача (посередника) під час проведення КШН з використанням засобів імітаційного моделювання якісно змінюється на відміну від традиційних навчань.

Одночасно зростає його відповідальність не лише за оцінку знань слухачів, але й за процес їх навчання та формування ефективних взаємовідносин між військовослужбовцями, які навчаються. Саме це буде впливати на виконання рішень, що ними приймаються, та, врешті решт, визначатиме ступінь досягнення кінцевої мети навчань. І лише повне усвідомлення науково-педагогічними працівниками таких особливостей своїх дій під час оцінки слухачів в ході проведення КШН, а також постійне удосконалення професійних навичок дозволить реалізувати усі переваги, які надає можливість використання засобів імітаційного моделювання в навчальному (тренувальному)процесі.


Надрукувати   E-mail