Особливості організації та проведення КШН з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій

Підготовка командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання є копітким і достатньо тривалим процесом, під час якого необхідно враховувати багато чинників. Існує процедура підготовки такого навчання, що має певні особливості, які будуть розглянуті нижче.

Насамперед, необхідно зупинитись на концепції проведення командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання. Нижче наведений варіант концепції одностороннього навчання.


Рис.1.  Концепція одностороннього навчання (варіант)


Головна ідея таких навчань - створити для органів управління, які залучаються до проведення навчань, обстановку, яка максимально наближена до тієї, що виникає на полі бою.

Така обстановка виникає за рахунок відтворення подій (за допомогою засобів імітаційного моделювання), які повинні відбуватись після того, як завершені всі процеси організації бойових дій. Засоби моделювання дозволяють відтворювати дії штатних підпорядкованих частин та підрозділів у відповідності до планів, які були розроблені на етапі прийняття рішення. В той же час за рахунок дій у ролі противника спеціально навченого особового складу, який відтворює події за задумом керівника навчань, створюється послідовність епізодів. Прийняття і реалізація рішення на ведення бойових дій в умовах цих епізодів, за задумом керівника навчання, й повинні забезпечити досягнення мети навчання для відповідного органу управління.

Однією з особливостей проведення командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання є наявність двох навчальних аудиторій:

 • цільова аудиторія (наприклад, для навчання батальйонного рівня - це штаб батальону);
 • допоміжна аудиторія (наприклад, для навчання батальйонного рівня - це командири підпорядкованих рот).

Рис. 2. Навчальні аудиторії (варіант)


При цьому засобами імітаційного моделювання можуть користуватись лише посадові особи допоміжної навчальної аудиторії. Вони відтворюють (за допомогою операторів робочих станцій) дії підпорядкованих частин і підрозділів у відповідності до затверджених рішень та доповідають посадовим особам цільової навчальної аудиторії про обстановку, що склалася.

Загальна структура процесу організації навчання з використанням засобів імітаційного моделювання наведена на рисунку 3. Також надано зміст основних фаз цього процесу: фази до навчання, безпосередньо навчання та фази після навчання.


Визначити проблему

Визначити

 • задачу підрозділу в цьому навчанні
 • цілі навчання
 • навчальні цілі
 • інструкції та мету командира

Зібрати дані

Проаналізувати

 • навчальну аудиторію
 • учасників навчання
 • можливі сценарії
 • драйвер навчання (програма ІМ)

Розробити та проаналізувати
Розглянути

 • сценарій
 • драйвера навчання
 • місце проведення навчання
 • завдання навчання

Обрати найкращий варіант
Надати рекомендації щодо

 • сценарію
 • драйверу навчання
 • місця проведення навчання
 • завдань навчання

Впровадження рішень
Розробити

 • накази
 • план управління вченням
 • директиву навчання

Формальна презентація

 • звіт про навчання
 • пакети підтримки професійного рівня

Рис. 3. Загальна структура процесу організації навчання з використанням засобів імітаційного моделювання


Підготовка командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання (фаза до навчання) складається з двох етапів:

 • завчасна підготовка (залежно від рівня навчань може мати різну тривалість);
 • безпосередня підготовка (має тривалість упродовж тижня або меншу, обов’язково включає етап прийняття рішення та проведення міні-навчання).

Тривалість завчасної підготовки значною мірою залежить від необхідності формування баз даних систем імітаційного моделювання.

Підготовка до командно-штабного навчання з використанням системи імітаційного моделювання (наприклад, JCATS) займає від 4 до 12 тижнів  залежно від рівня навчання.

На рисунку 4 наведений приблизний план-календар розроблення КШН з використанням засобів імітаційного моделювання. Особливу увагу слід звернути на такий обов’язковий елемент, як “тестове навчання”. В цьому навчанні бере участь персонал центру імітаційного моделювання. Його метою є перевірка функціонування технічного забезпечення, відповідність та працездатність баз даних, а також ключові події сценарію майбутніх навчань. За результатами тестового навчання робляться висновки про необхідність доопрацювання баз даних та сценарію, раціональну організацію робочих місць під час КШН.


Рис. 4. Процес розроблення типового КШН з використанням засобів імітаційного моделювання (варіант)


Більш детально розкриємо зміст робочих зустрічей у процесі розроблення КШН з використанням засобів імітаційного моделювання.

Етап завчасної підготовки передбачає проведення низки плануючих нарад (конференцій, зустрічей). В них беруть участь представники центру імітаційного моделювання та сторони-замовника командно-штабного навчання з використанням засобів імітаційного моделювання, для чого створюються спеціальні групи:

 • перша плануюча нарада (визначаються склад робочих груп, цільова та допоміжна аудиторії, цілі та концепція сценарію навчання, архітектура майбутніх навчань, питання щодо розроблення основних документів, які необхідні для здійснення планування цільовою та допоміжною аудиторією та ін.);
 • друга плануюча нарада (затверджуються цілі та сценарій навчання; визначаються перелік ввідних сценарію навчання, поіменний розподіл посадових осіб по всіх органах управління; розробляються основні документи, які необхідні для здійснення планування та додатки до них, план організації зв’язку на навчанні; перевіряються питання, які пов’язані з розробленням бази даних та карти місцевості для навчання та ін.);
 • третя плануюча нарада (затверджуються всі організаційні документи, перелік ввідних сценарію навчання та документи, які необхідні для здійснення планування; проводиться остаточна перевірка засобів імітаційного моделювання, зв’язку, приміщень та необхідних для проведення навчання матеріальних засобів).

Етап безпосередньої підготовки призначений для якісної підготовки фази моделювання (розіграшу) прийнятого рішення на ведення бойових дій. Він починається з прибуття та розміщення особового складу у всіх навчальних аудиторіях. Проводиться огляд робочих місць, радіотренування для особового складу органів управління, орієнтування посадових осіб щодо майбутніх дій. Завершується орієнтування видачею документів, які необхідні для здійснення планування майбутніх дій. Фаза планування може здійснюватись у різні способи і не є досить тривалою. Після постановки задач підлеглим частинам та затвердження їх рішень відбувається "нанесення" обстановки на цифрову карту місцевості засобів імітаційного моделювання. Після фази планування обов'язково проводиться міні-навчання, під час якого відбувається остаточне відлагодження технічних аспектів проведення навчання.

Для якісного проведення командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання зазвичай створюються такі групи:

 • група керівництва (вирішує задачі загального керівництва проведенням навчання);
 • група нарощування обстановки (реалізовує ввідні у відповідності до затвердженого переліку ввідних сценарію навчання та має у своєму складі групи військ підтримки та військ противника);
 • група вищого командування ;
 • цільова навчальна група (тобто цільова навчальна аудиторія);
 • група підпорядкованих підрозділів (інша частина допоміжної навчальної аудиторії. Наприклад, для навчання батальйонного рівня це будуть командири рот, окремих взводів, дії яких відтворюються за допомогою засобів імітаційного моделювання);
 • група спостерігачів / контролерів (посадові особи, які здійснюють контроль за діями тих, хто навчається, на всіх етапах навчання та готують матеріали для проведення і проводять щоденні та загальний аналізи проведених дій).

Для відтворення умов максимально наближених до реальних посадові особи зі складу цільової навчальної аудиторії не можуть входити у приміщення інших груп. З метою виконання цієї умови представники усіх робочих груп організуються у  так звані поля: біле, зелене, синє та червоне (рис. 5).


Рис. 5. Схема організації управління на навчаннях з використанням засобів імітаційного моделювання (варіант)


Вся інформація, яку вони отримують, надходить від вищого командування та підпорядкованих підрозділів у відповідності до плану організації зв’язку на навчанні. Тобто імітуються штатні радіомережі, телефонні канали, а також інші види зв’язку (за необхідністю) – факсимільний, відеоконференцзв’язок та електронна пошта. В таких умовах штаб органу управління повинен сам піклуватись організацією надходження та обміну розвідувальною та оперативною інформацією, що створює додаткові можливості для злагодження органів управління вищих та підпорядкованих ланок.

Отже, така організація навчання дозволяє не лише реально виміряти тривалість циклів управління підпорядкованими підрозділами, а й здійснити тренування органу управління щодо їх скорочення.

Основна особливість підготовки та проведення командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання полягає у співвідношенні фази планування бойових дій до фази їх ведення. Так, наприклад, на міжнародних навчаннях “Щит миру – 2005” фаза планування тривала 2 доби, а фаза ведення (розіграшу) бойових дій – 5 діб (рис. 6).


Рис. 6. План-календар проведення КШН “Щит миру – 2005”


Таке співвідношення не є особливістю лише згаданого навчання й свідчить про специфіку підходу до оперативної підготовки органів управління. Цей підхід при збереженні прагнення до високої якості фази планування полягає у свідомому її скороченні, яке зумовлене неможливістю передбачити майбутній розвиток подій. При цьому фаза ведення (розіграшу) бойових дій збільшується з метою надати посадовим особам органу управління практику у виконанні функціональних обов’язків в умовах, коли раніше прийняте рішення може потребувати коригування або в умовах обстановки, що склалася, необхідно приймати рішення негайно.

Таким чином, командно-штабні навчання з використанням засобів імітаційного моделювання дозволяють вирішити головне питання: „Яким чином забезпечити ефективну роботу органів управління в умовах ведення бойових дій, якщо раніше посадові особи цих органів управління в таких умовах власні функціональні обов'язки не виконували".

Тобто імітаційне моделювання є головним інструментом, за допомогою якого органи військового управління можуть набувати певного бойового досвіду, навіть в умовах мирного часу.


Надрукувати   E-mail